Algemene voorwaarden bedrijven

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden voordat je het platform van ConvertMall.com gebruikt. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de wettelijk bindende voorwaarden voor jouw gebruik van het platform, evenals de diensten, functies, inhoud, producten en applicaties die worden geleverd door ConvertMall en/ of derden (gezamenlijk aangeduid als het “platform”, “diensten” of “services”).

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Door je als een bedrijf/ gebruiker op ConvertMall te registreren, erken je uitdrukkelijk dat je kennis hebt genomen van alle algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd), privacyverklaring en akkoord gaat met het beleid, de gedragscodes en andere richtlijnen die op het platform zijn gepubliceerd.

Het platform is bedoeld voor legitiem gebruik door personen ouder dan zestien (16) jaar. Busfizz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, het privacybeleid en andere bedrijfsrichtlijnen en de rechten die op het platform worden gepost op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als je de service blijft gebruiken, betekent dit dat je akkoord gaat met de herziene voorwaarden en dat je jou dient te houden aan de nieuwste versie van deze voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen die op het platform zijn gepubliceerd op het moment van dergelijk gebruik. Als je een deel van deze voorwaarden schendt, wordt jouw licentie om de service te gebruiken automatisch beëindigd.

 1. OVER

Het platform is een bedrijfsmedia-website en applicatieservice waarmee bedrijven en/ of gebruikers een profiel kunnen aanmaken. Bedrijven kunnen daarnaast ook beeldmateriaal naar hun profiel uploaden en berichten plaatsen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van het platform, inclusief alle inhoud, functies en diensten die op of via het platform worden aangeboden, ongeacht of het onderdeel is van ConvertMall of niet. Door te registreren en ConvertMall te gebruiken, accepteer je en ga je akkoord met deze voorwaarden en hou je jou eraan. Als je niet akkoord gaat met deze servicevoorwaarden, heb je mogelijk geen toegang tot of recht op gebruik van het platform.

Het platform wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers van 16 jaar of ouder. Door gebruik te maken van het platform verklaar en garandeer je dat je tenminste 16 jaar oud bent. Als je niet aan al deze voorwaarden voldoet, mag je het platform niet openen of gebruiken.

Alle informatie op het platform, waaronder antwoorden op “vaak beantwoorde vragen” is niet wettelijk bindend voor Busfizz, is alleen informatief en maakt geen deel uit van deze voorwaarden.

Busfizz behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum waarop Busfizz ze publiceert en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van het platform. Door ConvertMall te blijven gebruiken, ga je akkoord met de herziene algemene voorwaarden. Je dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van alle wijzigingen, aangezien deze voor jou bindend zijn.

Door ConvertMall te gebruiken, stem je ermee in om elektronisch berichten van Busfizz te ontvangen, inclusief e-mails en berichten die op jou ConvertMall-account zijn geplaatst. Je erkent en stemt ermee in dat alle communicatie die Busfizz jou elektronisch stuurt, voldoet aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Als je op enig moment jouw toestemming voor het ontvangen van berichten van Busfizz wilt intrekken, stuur dan een e-mail , waarin je Busfizz op de hoogte stelt van de intrekking van jouw toestemming.

Busfizz is geen eigenaar van bedrijfscontent op ConvertMall, en de positie van de bedrijven op ConvertMall vertegenwoordigt niet de positie van Busfizz. Alle transacties en interacties met betrekking tot bedrijfscontent op ConvertMall worden uitsluitend uitgevoerd tussen het bedrijf en de gebruiker. Busfizz is geen partij of verantwoordelijk voor enige transactie of interactie tussen bedrijven en gebruikers.

Busfizz behoudt zich het recht op elk moment en zonder kennisgeving:

 1. ConvertMall of een deel ervan te wijzigen, op te schorten of te beëindigen;
 2. Jouw toegang tot ConvertMall of een deel daarvan te beperken, op te schorten of te beëindigen;
 3. Je gebruik van ConvertMall te controleren (inclusief alle inhoud of berichten die je op ConvertMall plaatst) om de naleving van deze voorwaarden en/ of toepasselijke wetten te verifiëren;
 4. Als Busfizz van mening is dat niet aan deze voorwaarden en/ of toepasselijke wetten wordt voldaan, het verwijderen van alle inhoud die je als bedrijf of auteur op ConvertMall hebt geplaatst;
 5. Het onderzoeken van vermoedens of vermeend misbruik of misbruik van ConvertMall, en samen te werken met wetshandhavingsinstanties om dergelijke onderzoek uit te voeren;
 6. Het openbaar maken van informatie over jouw gebruik van ConvertMall tijdens wetshandhavingsonderzoeken naar verdachte of onrechtmatige activiteiten of in reactie op gerechtelijke bevelen.

Van tijd tot tijd kan Busfizz de toegang tot bepaalde delen van het platform of de hele website beperken.

 1. TOEGANG TOT DE SERVICE

Onder voorbehoud van deze voorwaarden kan Busfizz bepaalde diensten en services aanbieden, zoals gedetailleerd beschreven op het platform.

 1. LICENTIE

Onder voorbehoud van alle voorwaarden, beperkingen en beperkingen van deze voorwaarden, verlenen wij je een voorwaardelijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve en beperkte licentie om dit platform alleen voor legitieme zakelijke doeleinden te gebruiken. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Busfizz de bovenstaande licentie op elk moment en om welke reden dan ook kan intrekken en beëindigen (inclusief maar niet beperkt tot, als je deze voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving overtreedt). Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden, is het gebruik van ConvertMall ten strengste verboden. Busfizz behoudt zich alle rechten voor die hier niet uitdrukkelijk worden verleend.

Busfizz garandeert niet dat ConvertMall compatibel is met alle apparaten en besturingssystemen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of ConvertMall compatibel is met jou apparaat.

 1. REGELS EN GEDRAG

Dit platform is bedoeld voor commercieel gebruik. Je bent als enige verantwoordelijk voor al je activiteiten in verband met de diensten.

Bedrijfscontent die niet is toegestaan:

 1. Is opzettelijk onnauwkeurig, bedrieglijk, frauduleus, vals of onwaar;
 2. Bevat laster, obsceniteit, beledigend, godslastering, illegaal, publiciteit/ of beledigend of inbreuk op de privacy;
 3. Is bedoeld om te resulteren in de overdracht en/ of distributie van een computer- of mobiel apparaat-virus;
 4. Is ontworpen om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit.

ConvertMall behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om bedrijfscontent naar eigen goeddunken met of zonder reden te bewerken, wijzigen, verbergen of verwijderen. ConvertMall garandeert niet dat bedrijfscontent op het platform beschikbaar zal zijn. ConvertMall behoudt zich het recht voor om accounts te blokkeren die in strijd zijn met deze voorwaarden.

 1. PROFIEL ACCOUNT

Bij het registreren van een bedrijfsaccount wordt gevraagd om de bedrijfsnaam, KvK-nummer, startdatum, bedrijfsadres, e-mailadres in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Je gaat ermee akkoord dat de informatie correct is en dat je jouw wachtwoord geheimhoudt. Registranten zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder hun account worden uitgevoerd. Het bedrijf stemt ermee in ConvertMall op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van het account van het bedrijf of enige andere inbreuk op de accountbeveiliging zodra dit bekend wordt bij de registrant. Alle rechten om ConvertMall-services te gebruiken die aan bedrijven worden aangeboden, zijn bedrijfsspecifiek. Je bent als enige verantwoordelijk voor jouw interacties met gebruikers of andere partijen met wie je via de service communiceert.

 1. BEDRIJFSINVOERINGEN

ConvertMall bied je de mogelijkheid om inhoud te registreren, creëren, toevoegen, verspreiden en/ of plaatsen (“bedrijfscontent”), waaronder maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, vragen, beoordelingen, recensies, grafische afbeeldingen, foto’s, video’s, artikelen, blogberichten en persoonlijke gegevens die we verzamelen. Met betrekking tot jou bedrijfscontent, zul je:

 1. Erkennen dat je die bedrijfscontent publiceert;
 2. Erkennen dat de inhoud in je bedrijfscontent zich in het publieke domein bevindt;
 3. Toestemming hebben om de naam en gelijkenis van elke identificeerbare onderneming of persoon te gebruiken bij het indienen van bedrijfscontent die betrekking hebben op de specifiek op die wijze identificeerbare informatie;
 4. Erkennen dat je eigenaar bent van en controle hebt over alle inhoud die is gekoppeld aan jou bedrijfscontent of dat je de volledige autoriteit en toestemming hebt van eigenaren van enig recht, titel of belang bij het indienen van inhoud in bedrijfscontent;
 5. Erkennen dat je mogelijk openbaar kunt worden geïdentificeerd als resultaat van jou bedrijfscontent;
 6. Akkoord gaan om royalty’s of andere vergoedingen te betalen die verschuldigd zijn aan een persoon of entiteit als gevolg van jou bedrijfscontent;
 7. Erkennen en begrijpen dat ConvertMall het recht heeft om bedrijfscontent te verwijderen, bewerken, wijzigen, samen te vatten of vertalen;
 8. Erkennen en begrijpen dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud van bedrijfscontent die je op het platform publiceert;
 9. Erkennen en begrijpen dat ConvertMall niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor een bedrijfscontent die onjuist, bedrieglijk, frauduleus, lasterlijk, obsceen, godslasterlijk, onwettig is, reclame maakt voor een misdrijf of inbreuk maakt op andermans privacy;
 10. Erkennen en begrijpen dat ConvertMall de identiteit van de gebruikers van de service met wie je communiceert niet kan garanderen.

 1. BEDRIJFSCONTENT

Door bedrijfscontent op ConvertMall te creëren en te publiceren, geef je gebruikers toestemming om toegang te krijgen (zonder te downloaden of te kopiëren) tot jouw content op ConvertMall voor hun eigen legitieme en persoonlijke gebruik. Je verklaart, garandeert en verbind je ertoe dat bij elke inzending:

 1. Je de eigenaar bent en beschikt over een geldige licentie om of anderszins alle rechten in en op jou bedrijfscontent te beheren;
 2. Voor zover jouw bedrijfscontent eigendommen van derden omvat of gebruikt, heb je alle rechten, licenties, schriftelijke toestemmingen en releases die nodig zijn voor het gebruik van dergelijke eigendommen van derden in jouw bedrijfscontent bijgesloten;
 3. Je bedrijfscontent is niet-vertrouwelijk en wordt op combeschikbaar gesteld aan alle gebruikers.

Je begrijpt en erkent dat je verantwoordelijk bent voor alle bedrijfscontent die je indient of bijdraagt, en je bent volledig verantwoordelijk voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

Je aanvaard aansprakelijk voor alle verplichtingen, kosten, schade en verliezen (inclusief directe of indirecte verliezen, winstderving, reputatieschade en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige compensatie) en alle andere redelijke professionele kosten en kosten die zijn geleden of gemaakt uit of in verband met je bedrijfscontent.

Je verleent Busfizz en onze licentiegevers het recht om deze materialen te gebruiken, kopiëren, wijzigen, uitvoeren, weergeven, verspreiden en anderszins openbaar te maken aan derden. Voor alle duidelijkheid: deze clausule bestaat zodat we jouw inhoud kunnen gebruiken door stickers, tekst en watermerken toe te voegen, en jouw inhoud beschikbaar te maken voor gebruikers, evenals andere normale bewerkingen van het platform. We zullen jou bedrijfscontent nooit verkopen aan andere websites of platforms.

Busfizz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de bedrijfscontent die door jou of een auteur van het bedrijfsaccount is geplaatst.

Wanneer je een bedrijf registreert op ConvertMall.com, ga je er ook mee akkoord om op te treden als archivaris van de bedrijfscontent die naar ConvertMall.com is geüpload.

Vragen met betrekking tot bedrijfscontent kunnen worden beantwoord door te e-mailen.

 1. ACCEPTABEL GEBRUIK

Busfizz vereist dat alle bedrijven deze onderstaande voorwaarden respecteren en naleven, te allen tijde, wanneer ze ConvertMall gebruiken.

Je mag niet:

 1. Gebruik maken van ConvertMall anders dan voor je legitieme bedrijfsmatige toepassing in overeenstemming met deze voorwaarden;
 2. Busfizz, één van de medewerkers van Busfizz, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit voorstellen, of een verkeerde indruk geven van enige relatie, goedkeuring, sponsoring tussen jezelf en Busfizz en/ of een andere persoon of entiteit;
 3. Accountregistratiegegevens vervalsen of de informatie of bedrijfscontent van anderen gebruiken zonder toestemming;
 4. ConvertMall gebruiken op een of andere manier die illegaal of onwettig is, inclusief het deelnemen aan activiteiten die in strijd zijn met enig recht van een persoon of entiteit;
 5. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Busfizz kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of maken van afgeleide werken van, een deel van ConvertMall;
 6. De naam ConvertMall koppelen aan het verzenden of aanschaffen van reclame- of promotiemateriaal, waaronder “ongewenste e-mail”, “kettingbrief”, “spam”, of een andere soortgelijke uitnodiging;
 7. Zich bezighouden met ander gedrag dat het gebruik of het genot van het platform beperkt of belemmert, of die, zoals bepaald door Busfizz, ConvertMall of gebruikers van het platform kan schaden of aan aansprakelijkheid kan blootstellen;

Je mag geen bedrijfscontent maken, uploaden, plaatsen, weergeven, publiceren of distribueren die:

 1. Illegaal, lasterlijk, bedreigend, frauduleus, haatdragend, discriminerend, obsceen, of intimiderend is, of op enigerlei wijze aanzet tot geweld of een van de bovengenoemde verboden schendt;
 2. Het auteursrecht, het handelsmerk, het recht op privacy, het recht op publiciteit of andere eigendommen of personen (bijvoorbeeld het gebruik van de naam, gelijkenis, afbeelding of andere identiteit van een ander zonder de juiste toestemming) schendt;
 3. Erotische diensten adverteert of bevordert;
 4. Drugs of drugsparafernalia adverteert of bevordert;
 5. Vuurwapens of andere wapens adverteert of bevordert;
 6. Elke illegale activiteit, of pleit, bevordert of helpt elke onwettige handeling bevordert;
 7. Ergernis, onnodige angst, ongemak of verlegenheid bevordert;
 8. Kansspelen aanbiedt of derden inhoud verkoopt, zoals prijsvragen, loterijen;
 9. De indruk wekt dat het afkomstig is van of wordt onderschreven door Busfizz, ConvertMall of een andere persoon of entiteit, indien dit niet het geval is.

Je mag niet:

 1. Kennisgeving van handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten wissen, verwijderen, wijzigen of knoeien met auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in content die je niet bezit;
 2. Het platform gebruiken op een manier die de site kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of schaden of het gebruik van het platform door een andere partij kan verstoren;
 3. De broncode van ConvertMall herschikken, reverse engineeren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken of afleiden;
 4. Bemoeien met de werking van ConvertMall of een server, netwerk of systeem in verband met ConvertMall, inclusief, maar zonder beperking: hacking, overbelasting of het uitvoeren van “denial of service” aanvallen;
 5. De beveiliging van het platform of een server, netwerk of systeem dat aan de site is gekoppeld scannen, onderzoeken of testen;
 6. Firewall-, versleutelings-, beveiligings- of verificatieroutines omzeilen of overtreden;
 7. Toegang verschaffen tot informatie die niet voor jou is bedoeld, of toegang tot het account van een andere bedrijf/ gebruiker waar je niet uitdrukkelijk toegang toe hebt;
 8. ConvertMall gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, met inbegrip van, maar zonder beperking, voor het bouwen van een concurrerend product of dienst, prestaties of functionaliteit, of voor andere concurrerende doeleinden;
 9. Zonder vooraf nadrukkelijk daarvoor van Busfizz verkregen toestemming geautomatiseerd programma, tool of proces gebruiken (inclusief maar zonder beperking robots, bots spiders, webcrawlers en geautomatiseerde scripts) om toegang te krijgen tot ConvertMall of een server, systeem of netwerk die is gekoppeld aan ConvertMall, of om inhoud of informatie van ConvertMall te extraheren, te oogsten of te verzamelen;
 10. Ander gebruik maken van ConvertMall wanneer deze de voorwaarden of toepasselijke wetgeving schenden.

Alle content die door bedrijven op ConvertMall wordt gepost en gerapporteerd en die Busfizz onaanvaardbaar acht, zal worden verwijderd en het bedrijf zal via e-mail op de hoogte worden gesteld. Bedrijven die herhaaldelijk het beleid voor acceptabel gebruik van Busfizz overtreden, kunnen worden gedeactiveerd.

Door een account bij ConvertMall te registreren, verklaar en garandeer je dat:

 1. Je ten minste 16 jaar oud bent;
 2. Je jou volledig aan deze voorwaarden houdt;
 3. Je aanvaardt dat de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van ConvertMall op elk apparaat, ongeacht of het al dan niet eigendom van jou is;
 4. Je de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle bedrijfscontent die door jou is gemaakt of verstrekt;
 5. Jouw gebruik van ConvertMall deze voorwaarden of toepasselijke wetgeving niet schendt.

Je garandeert dat je bevoegd bent om licenties te accepteren die verband houden met deze voorwaarden en dat je bevoegd bent om het bedrijf of een andere entiteit aan deze voorwaarden te binden.

 1. ACCOUNTDEACTIVERING
Als je een bedrijfsaccount wilt deactiveren, kun je dit doen in de sectie “bedrijfsaccount”. Nadat je het account succesvol hebt verwijderd, ontvang je een bevestiging per e-mail.

 1. BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE

Elementen van het platform bevatten bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die van ons is. We hebben volledige auteursrechtbescherming op het platform ingesteld, inclusief alle ontwerpen en codes die erin zijn opgenomen. Alle informatie die wij of ons bedrijf delen of publiceren op het platform, is beschermd, ongeacht of de informatie ons eigendom is of eigendom is van ons.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Met uitzondering van de bedrijfscontent zijn het platform en alle inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio en hun ontwerp, selectie en opstelling) eigendom van Busfizz, een licentiegever van Busfizz of andere leveranciers van dergelijk materiaal, en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, octrooi, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomswetten.

Je mag geen afgeleide werken reproduceren, distribueren, wijzigen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, openbaar maken, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

 1. Je bestanden opslaan die automatisch door je webbrowser in de cache worden opgeslagen voor weergaveverbeteringsdoeleinden.
Als je een andere persoon of entiteit in strijd met de voorwaarden afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins toegang geeft tot een deel van het platform, wordt het recht om het platform te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet je met terugwerkende kracht kopieën van het materiaal dat je hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Met uitzondering van de bedrijfscontent, wordt geen enkel recht, titel of interesse in of voor het platform of inhoud op het platform aan je overgedragen en Busfizz behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Elk platformgebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden, is in strijd met deze algemene voorwaarden en kan in strijd zijn met copyright, handelsmerken en andere wetten.

De ConvertMall naam, logo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van Busfizz of licentiegevers.

Handelsmerken van het bedrijf mogen niet worden gebruikt in combinatie met producten of diensten die niet door het bedrijf worden geleverd, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij cliënten of op een manier die afwijkt van het bedrijf of handelsmerk.

Alle andere handelsmerken die op het platform worden weergegeven, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren en zijn geen goedkeuring of aanbevelingen voor hun producten en diensten.

 1. KOPPELING NAAR HET PLATFORM EN FUNCTIES VOOR MEDIA

Je kunt naar de ConvertMall-homepagina linken, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legitieme manier doet en de reputatie van Busfizz of ConvertMall niet schaadt of ervan profiteert, maar je mag geen associatie of goedkeuring met ConvertMall suggereren.

Het platform kan bepaalde mediafuncties bieden waarmee je:

 1. Links van je eigen of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op het platform kan laten verwijzen;
 2. Ervoor zorgen dat beperkte delen van de inhoud op deze website worden weergegeven of lijken te worden weergegeven op jou eigen of bepaalde websites van derden;
 3. E-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud of links naar bepaalde inhoud op het platform kan verzenden;
 4. Je mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door Busfizz worden geleverd, uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven.

Je mag echter niet:

 1. Een link tot stand te brengen van een website die niet eigendom van jou is;
 2. Linken naar een ander deel van het platform dan de homepage;
 3. Ervoor zorgen dat het platform of delen ervan worden weergegeven op of lijken te worden weergegeven door een andere site, bijvoorbeeld framing, deep linking of in-line koppeling;
 4. Anderszins actie ondernemen met betrekking tot de materialen op deze website die niet in overeenstemming zijn met een andere bepaling van deze voorwaarden.

Je stemt ermee in om samen te werken met Busfizz om ongeautoriseerde framing of koppeling onmiddellijk te stoppen. Busfizz behoudt zich het recht voor om de linklicentie zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Busfizz kan alle functies van media en links op elk gewenst moment uitschakelen zonder dat hiervan kennis wordt gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om verder te beperken wanneer links kunnen worden gedeeld en naar welke websites van derden je mag linken of verwijzen.

 1. DISCLAIMER VAN GARANTIES

 1. Beperkingen van aansprakelijkheid

Door ConvertMall te gebruiken, erken en stem je als volgt akkoord:

Wanneer ConvertMall en al zijn diensten en functies worden geleverd, wordt er in geen enkele vorm expliciete of impliciete garantie gegeven. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt Busfizz geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot ConvertMall en al zijn diensten en functies, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en toepasbaarheid voor specifieke doeleinden.

Busfizz garandeert niet de nauwkeurigheid, het nut, de volledigheid of de betrouwbaarheid van ConvertMall, of de resultaten van je gebruik van ConvertMall.

Busfizz wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit een beroep dat jij of een andere gebruiker van het platform op dergelijke materialen heeft gelegd, of door iemand die op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud ervan.

Busfizz garandeert ook niet dat:

 1. ConvertMall en al haar diensten en functies op een bepaald tijdstip of locatie beschikbaar zullen zijn;
 2. Dat ConvertMall en al haar diensten en functies veilig, ononderbroken en foutloos zullen zijn;
 3. Dat een defect of fout zal worden gecorrigeerd;
 4. Of dat ConvertMall en al haar diensten en functies vrij zullen zijn van virussen en andere schadelijke componenten.

Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan jou specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van externe bronnen om verloren gegevens te reconstrueren.

In de ruimste zin van de wet is Busfizz niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door gedistribueerde denial of service-aanvallen, virussen of ander technisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijf gerelateerd materiaal kan infecteren. Het gebruik van het platform of de diensten of items die via het platform zijn verkregen, of het gebruik van het downloaden van materiaal dat is gepubliceerd op het platform of een website die eraan is gelinkt. Jouw gebruik van ConvertMall en zijn diensten en functies is uitsluitend op eigen risico. Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Busfizz garandeert niet dat het gebruik van het platform vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week ononderbroken of foutloos zal zijn, aangezien Busfizz van tijd tot tijd onderhoud van het platform moet uitvoeren. Busfizz zal echter haar redelijke inspanningen gebruiken om een dergelijk onderhoud van het platform buiten kantooruren (tussen 09:00 en 17:00 uur) uit te voeren en Busfizz zal zich inspannen om een redelijke kennisgeving uit te voeren, maar dit is niet altijd mogelijk.

In geen geval is Busfizz (al dan niet) aansprakelijk voor enige schade, en in het bijzonder zal de onderneming niet aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, indirecte, gevolg, of incidentele schade, of schade voor verloren winsten, verlies van inkomsten of verlies van gebruik, die voortvloeien uit of verband houden met de dienst, ongeacht of dergelijke schade ontstaat in contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, in eigen vermogen, of anderszins, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, noch zal Busfizz aansprakelijk aanvaarden in het geval jou bedrijfscontent illegaal wordt gedistribueerd door een andere gebruiker, maar wanneer een dergelijke distributie plaatsvindt, neem dan contact op met Busfizz bij en Busfizz zal proberen te voorkomen dat een dergelijke distributie wordt voortgezet wanneer Busfizz redelijkerwijs in staat is dit te doen.

 1. SCHADELOOSSTELLING

Je stemt ermee in om Busfizz, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, advocaten, agenten, werknemers, licentiegevers, leveranciers, of andere partners, schadeloos te stellen en te onthouden van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten en schadevergoedingen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit je gebruik van de diensten en functies, jou bedrijfscontent, jou schending van deze voorwaarden, of inbreuk door jou, of andere gebruikers van de diensten met behulp van een computer of mobiele apparaat, van enig intellectueel eigendom of enig ander recht van een persoon of entiteit.

Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade of totale aansprakelijkheid niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op jou van toepassing. In dat geval is onze totale en geaggregeerde aansprakelijkheid ten opzichte van jouw gebruik van ConvertMall of een van haar diensten of functies beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan of, indien er geen bedrag is vermeld, honderd Euro (€ 100,00).

 1. BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zullen worden beheerst door de wetten van de Nederlandse staat, en de Unie van Europa, zonder verwijzing naar enig conflict van de wetgevingsbepalingen. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze voorwaarden zal uiteindelijk worden beslecht door arbitrage in Den Haag met behulp van de Nederlandse taal. De arbitrale toekenning zal definitief en bindend zijn. Elke partij behoudt zich het recht voor om gerechtelijke bijstand in te schakelen om:

 1. Arbitrage af te dwingen;
 2. Het verkrijgen van voorlopige beschermingsmaatregelen vóór of in afwachting van arbitrage;
 3. Bij de rechterlijke instanties van een noodzakelijk en passend verzoek om vrijstelling te vragen ter bescherming van de ongeoorloofde openbaarmaking van haar eigen of vertrouwelijke informatie;
 4. Elke beslissing van de arbiter, met inbegrip van de uiteindelijke uitspraak, af te dwingen.

 1. NALEVING VAN DE WETGEVING

Het gebruik van het platform is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen gevolg geeft aan alle bepalingen van deze voorwaarden. Je neemt alle kennis van het toepasselijke recht aan en bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke wetten. Je mag het platform niet gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke staats- of internationale wetten, voorschriften of andere overheidsvereisten. Je stemt er verder mee in geen materiaal over te verzenden dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet of verordening schendt.

 1. DIVERSE

Als een bepaling van deze voorwaarden onwettig, niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is, zodat deze voorwaarden anders volledig van kracht en uitvoerbaar blijven. Je stemt ermee in dat deze voorwaarden naar eigen goeddunken door Busfizz kunnen worden overgedragen of toegewezen aan een derde partij in geval van een fusie of verkoop van haar activa. Deze voorwaarden zijn van toepassing naast elke andere schriftelijke overeenkomst tussen ons (een “specifieke overeenkomst”). In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en een specifieke overeenkomst, zal de specifieke overeenkomst bepalen met betrekking tot je rechten op de diensten.